صفحات عايق حرارتي XPS

صفحات عايق حرارتي XPS

صفحات عايق حرارتي XPS

 صفحات عايق حرارتي xps

 

 XPS نوع محصول
 1200-2500 mm طول
 600, 900, 1200 mm عرض
 25-100 mm ضخامت
  32-35 kg/m3 چگالي
 0.029 W/mk نفوذپذيري حرارتي در دماي متوسط 10
  0.032 W/mk نفوذپذيري حرارتي در دماي متوسط  42 درجه     سانتيگراد براي فوم 5 ساله
  300 kpa مقاومت فشاري
  100-200 u مقاومت در برابر بخارآب
  0.4-0.6 per inch نفوذپذيري بخارآب
  0.2% by Vol. جذب آب
ندارد. نفوذ مويينگي
  70×10-6 c-1 ضريب انبساط و انقباض
  B1 مقاومت در برابر حريق

صفحات عايق حرارتي XPS، فو مهاي روزن راني شده پلي استايرن بوده كه داراي بافت تو در تو و به هم فشرده و خالي از حفره م يباشند كه كمك زيادي به مقاومت اين فوم در برابر نفوذ رطوبت م يكند.

كاربرد اين صفحات در  عايقكاري كف، سقف و ديوارهاي ساختمان هاي مسكوني و صنعتي  ميباشد. به دليل اين كه در ساختار آنها حباب وجود ندارد، مقاومت فشاري آنها بالا است. جذب آب آنها نيز كم و تنها 2/0% است. در آنها نفوذ آب از طريق مويينگي نيز وجود ندارد. اين فو مها به راحتي با تيغ اره يا چاقو بريده شده و نيازي به سيم داغ نمي باشد و به آساني به وسيله چسب و يا پيچ، در جاي خود تثبيت  ميشوند. ضريب انتقال حرارت آنها نيز بين 014/0 تا 022/0 م يباشد  .

اين محصول در مركز تحقيـقات سـاختمان و مسـكن مورد ارزيابي قرار گرفته و كاربـرد آن در حـيطه الـزامات ارائـه شـده مجاز است.

 

الزامات صفحات عايق حرارتي XPS

 

رعايت الزامات استاندارد ملي ايران شماره 10952 با عنوان مصالح ساختماني -فرآوردههاي            عايقكاري حرارتي- فوم پل ياستايرن اكسترود كارخانهاي- ويژگيها و الزامات زير در استفاده از عايق حرارتي XPS الزامي است.

  • در كاربرد XPS به عنوان عايق حرارتي، رعايت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان ايران با عنوان “حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق” و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربرى و وظيفه عملكردى اجزاى ساختمان الزامى است.
  • محافظت از اين محصول به وسيله پوشش مانع حرارتي مناسب ضروري است و اين پوشش بايد داراي اتصالات مكانيكي كافي به سازه يا عناصر ساختماني باشد. پوشش مناسب م يتواند يك اندود يا تخته گچي با ضخامت حداقل 5/21 ميل يمتر يا پوشش ديگري با مقاومت معادل در برابر دماي بالا باشد.
  • پلي استايرن بايد از نوع كند سوز (خود خاموش شو) باشد.
  • لايه هاي XPS نبايد بين طبقات و يا واحدهاي مستقل امتداد داشته باشد.
  • در كاربرد XPS به عنوان عايق حرارتي، رعايت مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان ايران با عنوان “صرفه جويي در مصرف انرژي” الزامى است.
  • كليه مصالح و اجزا در اين سيستم از حيث دوام، زيست محيطي و … بايد بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئي ننامه هاي ملي يا معتبر بي نالمللي شناخته شده و مورد تاييد به كار گرفته شود.
  • كليه ضوابط ايمني در برابر آتش كه براي صفحات EPS تهيه و توسط مركز اعلام شده است، براي اين محصول نيز لازم الاجرا ميباشد.
  • اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي پس از راه- اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

 

 

 

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید